FES DE VOLUNTARI/A PEL TEU BARRI

 

NOM I COGNOMS:                                                                                        

ADREÇA:                                                                                                    

TELÈFON:                                                     MOBIL:                                     

EDAT:           CORREO ELECTRÒNIC:                                                               

 

EN QUIN ÀMBIT T'INTERESSARIA PARTICIPAR?

 

£VOLUNTARI/A TECNOLÒGIC/A: noves tecnologies, ordinadors, ...

£VOLUNTARI/A CULTURAL: pessebre vivent, teatre, capgrossos, ...

£VOLUNTARI/A CÍVIC/A: jardins, places, campanyes civismes,...

£VOLUNTARI/A D'AJUT A LES PERSONES: disminuïts, gent gran, persones soles,...

£VOLUNTARI/A EDUCATIU:  reforç lector, escoles, ...

£ALTRES:                                                                                                                          

 

 

El Prat de Llobregat, a                  de                                 de 200         

 

Signatura

 

 

 

 

D'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, s'informa que les dades personals d'aquest imprès s'incorporen a un fitxer automatitzat municipal amb la finalitat pròpia. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al seu propietari: Ajuntament del Prat de Llobregat / Pl. de la Vila, 1 / 08820-El Prat de Llobregat

 

 

 

 

         FES DE VOLUNTARI/A PEL TEU BARRI

 

NOM I COGNOMS:                                                                                        

ADREÇA:                                                                                                    

TELÈFON:                                                     MOBIL:                                     

EDAT:           CORREO ELECTRÒNIC:                                                                

 

EN QUIN ÀMBIT T'INTERESSARIA PARTICIPAR?

 

£VOLUNTARI/A TECNOLÒGIC/A: noves tecnologies, ordinadors, ...

£VOLUNTARI/A CULTURAL: pessebre vivent, teatre, capgrossos, ...

£VOLUNTARI/A CÍVIC/A: jardins, places, campanyes civismes,...

£VOLUNTARI/A D'AJUT A LES PERSONES: disminuïts, gent gran, persones soles,...

£VOLUNTARI/A EDUCATIU:  reforç lector, escoles, ...

£ALTRES:                                                                                                                          

 

 

El Prat de Llobregat, a                  de                                 de 200         

 

Signatura

 

 

 

 

D'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, s'informa que les dades personals d'aquest imprès s'incorporen a un fitxer automatitzat municipal amb la finalitat pròpia. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al seu propietari: Ajuntament del Prat de Llobregat / Pl. de la Vila, 1 / 08820-El Prat de Llobregat